Статистика

Библиотечка статистика je саставни део библиотечког пословања. Ha основу статистичких показатеља прати се рад библиотеке, планира развој, врши поређење. Вођење библиотечке статистике подразумијева одговарајуће евидентирање, груписање и обраду бројних података. Ha основу тих података израђују се анализе.

 Статистички извјештаји које води Народна библиотека у Требињу садрже сљедеће податке:

  • Број уписаних нових чланова у току дана/мјесеца
  • Прилив финансијских средстава добијених од чланарине
  • Број чланова других библиотека који су затражили услуге
  • Профил корисника
  • Проток књига
  • Књиге које су најчитаније
  • Број написаних опомена

Статистички извјештаји које Народна библиотека Требиње доставља Народној и универзитетској библиотеци у Бањалуци представљају и материјално-финансијски преглед који даје најпотпунији увид у тренутно пословање библиотеке.