Ревизија

Свака библиотека обавезна je да, у складу са Законом о библиотечкој дјелатности, једном у десет година изврши ревизију библиотечке грађе, a овој обавези подлијеже, без изузетка, цјелокупан библиотечки фонд. Основна сврха ревизије je да се упореди бројно и физичко стање фонда у односу на стање које je приказано у књизи инвентара. Овај посао no одређеним фазама врши посебно организована комисија, a поред редовне no закону се може вршити и ванредна ревизија.

Народна библиотека у Требињу, ревизију библиотечке грађе посљедњи пут je извршила 2001. године, a како библиотечка грађа подлијеже ванредној ревизији након сваког пресељења и помјерања фонда, запослени у Народној библиотеци у Требињу наредну ревизију би могли извршити на прољеће, након пресељења у нову зграду.

Ha тај начин утврдиће се стварно стање фонда након чега би се, no потреби, за одређене публикације почеле спроводити и адекватне мјере заштите.

Ревизија фондова даје и неке важне податке о степену коришћења одређеног материјала, али и степену његовог оштећења, na се ревизијом утврђује и списак литературе коју je потребно расходовати, као и списак литературе која je на неки начин нестала из фонда. Након тога, врши се отпис расходованог материјала, a у инвентарној књизи, у пољу напомена, наводи се датум и број акта расходованих књига.