Библиотечка дјелатност

НАБАВКА БИБЛИОТЕЧКОГ МАТЕРИЈАЛА

Набавка библиотечког материјала представља једну од основних, и свакако најозбиљнију функцију сваке библиотеке.

Набавка има за циљ перманентно изграђивање и развој библиотечких фондова. To je сложен посао који се састоји од неколико фрагмената. Библиотека набавља нове публикације и тако обнавља своје фондове, чини их   актуелним,   улаже   напоре   да   набави   публикације   које   нису правовремено набављене и које су нестале из фонда.

 НАБАВНА ПОЛИТИКА

Набавна политика je уско повезана са функцијама библиотеке, али и са жељама и потребама становника средине у којој се библиотека налази. С тим у вези народне библиотеке у својим фондовима треба да имају актуелну литературу из свих области знања и умјетности како би у што већој мјери биле задовољене читалачке потребе корисника. Поред вођења статистичких анализа, у набавној политици Народне библиотеке у Требињу помаже и дугогодишња пракса запослених као и праћење актуелних ствари у издавачкој дјелатности.

Од великог значаја je и праћење актуелности путем средстава информисања од којих се, с времена на вријеме, може добити квалитетна информација о литератури која je актуелна како у свијету, тако и код нас. У складу са жељама и потребама читалаца, већи дио фонда чине дјела из „лијепе књижевности“, a основни узрок за то je највећим дијелом суморна свакодневица, na корисници у тој врсти литературе траже одмор и бијег од свакодневних проблема.

Запослени у Народној библиотеци теже и да задовоље потребе ученика основних и средњих школа. У набавној политици вођени су наставним планом и програмом тих школа како би одговорили захтјевима ученичке популације која чини већи дио корисника библиотеке у Требињу.

Постојање три факултета на подручју града, такође je имало утицаја на набавну политику Народне библиотеке у Требињу, јер се све већа пажња посвећује набавци неопходне стручне литературе за професоре и студенте тих високообразовних установа.

Књижни фонд Народне библиотеке у Требињу попуњава се путем обавезног примјерка, куповином и поклонима.

ОБАВЕЗНИ ПРИМЈЕРАК

Предузеће, установа и друго правно, као и физичко лице које се бави штампањем и умножавањем штампаних ствари у Републици дужно je да бесплатно и о своме трошку, од сваке штампане ствари, достави 12 примјерака Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске. Народна и универзитетска библиотека Републике Српске те публикације шаље матичним, a оне библиотекама које су дио њеног библиотечко-информационог система.

КУПОВИНА

Куповина представља најчешћи облик набавке библиотечког материјала тако да je свака библиотека дужна да издваја одређена средства за ту намјену, без обзира на мјесто гдје ће он бити купљен.

Крајем 2007., након дужег временског периода, Министарство просвете и културе Републике Српске Народној библиотеци у Требињу, одобрило средства у износу од 5.000 КМ за куповину књига и осталог библиотечко-информационог материјала.

Народна библиотека у Требињу сваке године за куповину књига издваја и 30% средстава од чланарине корисника, a велику помоћ у том смислу пружају им и намјенска средства која се из буџета Општине издвајају за ту сврху.

У библиотеци постоји и књига жеља читалаца којом се запослени воде приликом куповине нових публикација.

Ha куповину и избор књига такође утичу ранија искуства и индивидуалне процјене библиотекара. Књиге се већином купују на сајмовима или код уличних продаваца. Запослени досад нису имали прилику да књиге купују у антикварницама јер се већином купују нове књиге, ријетко половне, осим у случају када je одређену књигу тешко набавити.

ПОКЛОН

Свој фонд Народна библиотека у Требињу често попуњава захваљујући доброј вољи и поклонима грађана. Постоји више разлога из којих грађани библиотеци поклањају књиге. Неки то чине зато што су свјесни колико свака поклоњена књига значи и за библиотеку и за кориснике, као и да на тај начин чине велику услугу друштвеној средини у којој живе. Други опет своје књиге поклањају јер желе да се ослободе неакуелне литературе из прошлих времена, али нису свјесни да je та литература неактуелна и за кориснике библиотеке и да на тај начин само додатно оптерећују библиотечки фонд.

Ha раст библиотечког фонда позитивно je утицало и то што je једно вријеме, умјесто плаћања чланарине, потенцијални корисник имао могућност да библиотеци дарује књигу и тако постане њен члан. Ha тај начин његов поклон би постајао саставни дио фонда Народне библиотеке у Требињу који остаје да траје и живи на некој од њених полица.

НАБАВКА ПЕРИОДИЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА

Од самог почетка набавка периодике у Народној библиотеци Требиње зависила je од финансијских средстава којима je библиотека располагала. Међутим, набавка периодике у овој библиотеци тренутно се може окарактерисати као нередовна. Једно вријеме „Глас Требиња“ je редовно достављао обавезан примјерак, али je из непознатих разлога достава прекинута, пa од 2005. у Библиотеку није стигао ниједан нови примјерак. Такође, нередовна je и набавка дневног листа „Вечерње новости.“ Народна библиотека у Требињу континуирано прима неколико часописа, углавном из књижевности, као што су: „Зора“, „Трибуниа“, „Српска вила“, те часопис за књижевност и културу „Стварање“ који излази у мјесечним, двомјесечним и тромјесечним свескама. Обрада периодике досад није извршена, a и интерес корисника за ту врсту публикација тренутно је незнатан.